Fen İşleri

Fen İşleri

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak,
 Vatandaşların, Müdürlüğün faaliyet alanına giren istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek, fiziki çevre düzenlemeleri ile ilgili işleri yürütmek,
– Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,
-Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
-Belediye sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının  halka zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, Bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların temizlenmesini, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak,
-İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet
üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
-Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek
– Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,
-Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,

-Belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak,
-Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, trotuar yapım ve onarım, yağmursuyu kanalı yapımı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,
-Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
-Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,
-Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,
-İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,
-Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak,
-Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
-Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak
-Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla park ve yeşil alanların inşaatının yapılmasını,sağlamak  merdivenli yollarda korkuluk yapımı ve mevcutların boyanmasını sağlamak, 
-Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur

Previous Temizlik

Leave Your Comment

Copyright 2023 - Tüm hakkı saklıdır. M2K Dijital