İmar Ruhsatı

İmar Ruhsatı

İnşaat Ruhsatı Alma Aşamasında Aranan Belgeler

  • Dilekçe.
  • Tapu 
  • Çap
  • Röperli Kroki 
  • İmar Durumu
  • İstikamet Rölevesi 
  • Kot-Kesit Gabari .
  • Zemin Etüd Raporu
  • En Az 4 (Dört) Adet Mimari Proje.
  • En Az 4 (Dört) Adet Statik Proje Ve Hesaplar.
  • Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı ve Onaylı Restitüsyon, Restorasyon projeleri.
  • Vekalet ( Ruhsat safhasında aranır) Noterden alınacak.
  • Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten) Noterden alınacak
  • Projenin Tescili Aladağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınacak
  • Varsa Hissedarların Muvaffakatı Noterden alınacak.
  • Yol Tahrip Bedeli Hakkında Yazı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak.
  •  A.S.K.İ. Tasdiki.
  • Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı (Sığınak varsa)
  • İtfaiye Müdürlüğü Yazısı (Yangın merdiveni gerekli ise) *
  • Mal sahibi vergi numarası
  • Tüm proje müelliflerinin odalardan alınan sicil durum belgeleri
  • Cephe onayı
  • 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı (Plan şartı ise)
  • Yıkım Ruhsatı
  • Tesisat Projeleri
    - 2 ad. elektrik projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
    - 2 ad. mekanik proje (Sıhhi tesisat+ varsa kalorifer+ varsa doğalgaz)
    - 2 ad. ısı yalıtım projesi
    - 1 ad. mimari proje
    - 1 ad. trafo belgesi
    - Proje müellifi veya fenni mesul taahhütname ve sözleşmeleri

Yapı Denetim Evrakları

  • Yapı denetim izin belgesi
  • Yapıya ilişkin bilgi formu
  • Yapı denetim teahhüdü
  • Denetçi - Kontrol mühendisi ikemetgahı
  • Mal sahibi - Müteaahit sözleşmesi
  • Yapı denetim hizmet sözleşmesi
  • Vergi levhası

İmar Durumu

  • Tapu belgesi
  • Plan örneği (Çap)
  • Dilekçe

 Yıkım Ruhsatı İçin Aranan Belgeler

  • Dilekçe
  • İmar durumu
  • Fotoğraf
  • Yıkımdan sorumlu olacak mimar veya inş. müh. noter onaylı sorumluluk beyanı
  • Varsa hissedar, muvatakatnamesi
  • Muhtardan alınacak boş belgesi
  • Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı
  • Elektrik ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
  • A.S.K.İ. ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
  • Doğalgaz ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
  • Vergi borcu ilişki kesme yazısı (Emlak şefliğinden belediye yazısına cevaben)
  • Tapu yazısı (Tapu Sicil Müdürlüğü'nden belediye yazısına cevaben)

Proje Tescil İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

  • Adana Büyükşehir Bel. Başk. Sicil Kaydı (Bulunduğumuz yıla ait)
  • Meslek odalarından büro tescil belgesi (Bulunduğumuz yıla ait)
  • İmza Beyanı
  • Proje sorumluluk beyanı (noter tasdikli)
  • Mal sahibinin tüm proje müelliflerine verdiği vekalet (noterden)
СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
Aladağ Belediyesi Resmi Web Sitesi Sinanpaşa Mahallesi Necati KURMEL Cad. NO :3 ALADAĞ/ADANA Santral : 0 322 591 20 18 Faks : 0 322 591 20 06 Fen İşleri : 0 322 591 20 25 Web Tasarım :Tasarımevi