İmar Ruhsatı

İmar Ruhsatı

İnşaat Ruhsatı Alma Aşamasında Aranan Belgeler

 • Dilekçe.
 • Tapu 
 • Çap
 • Röperli Kroki 
 • İmar Durumu
 • İstikamet Rölevesi 
 • Kot-Kesit Gabari .
 • Zemin Etüd Raporu
 • En Az 4 (Dört) Adet Mimari Proje.
 • En Az 4 (Dört) Adet Statik Proje Ve Hesaplar.
 • Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı ve Onaylı Restitüsyon, Restorasyon projeleri.
 • Vekalet ( Ruhsat safhasında aranır) Noterden alınacak.
 • Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten) Noterden alınacak
 • Projenin Tescili Aladağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınacak
 • Varsa Hissedarların Muvaffakatı Noterden alınacak.
 • Yol Tahrip Bedeli Hakkında Yazı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak.
 •  A.S.K.İ. Tasdiki.
 • Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı (Sığınak varsa)
 • İtfaiye Müdürlüğü Yazısı (Yangın merdiveni gerekli ise) *
 • Mal sahibi vergi numarası
 • Tüm proje müelliflerinin odalardan alınan sicil durum belgeleri
 • Cephe onayı
 • 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı (Plan şartı ise)
 • Yıkım Ruhsatı
 • Tesisat Projeleri
  - 2 ad. elektrik projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
  - 2 ad. mekanik proje (Sıhhi tesisat+ varsa kalorifer+ varsa doğalgaz)
  - 2 ad. ısı yalıtım projesi
  - 1 ad. mimari proje
  - 1 ad. trafo belgesi
  - Proje müellifi veya fenni mesul taahhütname ve sözleşmeleri

Yapı Denetim Evrakları

 • Yapı denetim izin belgesi
 • Yapıya ilişkin bilgi formu
 • Yapı denetim teahhüdü
 • Denetçi - Kontrol mühendisi ikemetgahı
 • Mal sahibi - Müteaahit sözleşmesi
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi
 • Vergi levhası

İmar Durumu

 • Tapu belgesi
 • Plan örneği (Çap)
 • Dilekçe

 Yıkım Ruhsatı İçin Aranan Belgeler

 • Dilekçe
 • İmar durumu
 • Fotoğraf
 • Yıkımdan sorumlu olacak mimar veya inş. müh. noter onaylı sorumluluk beyanı
 • Varsa hissedar, muvatakatnamesi
 • Muhtardan alınacak boş belgesi
 • Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı
 • Elektrik ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
 • A.S.K.İ. ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
 • Doğalgaz ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
 • Vergi borcu ilişki kesme yazısı (Emlak şefliğinden belediye yazısına cevaben)
 • Tapu yazısı (Tapu Sicil Müdürlüğü'nden belediye yazısına cevaben)

Proje Tescil İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 • Adana Büyükşehir Bel. Başk. Sicil Kaydı (Bulunduğumuz yıla ait)
 • Meslek odalarından büro tescil belgesi (Bulunduğumuz yıla ait)
 • İmza Beyanı
 • Proje sorumluluk beyanı (noter tasdikli)
 • Mal sahibinin tüm proje müelliflerine verdiği vekalet (noterden)
СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
Aladağ Belediyesi Resmi Web Sitesi Sinanpaşa Mahallesi Necati KURMEL Cad. NO :3 ALADAĞ/ADANA Santral : 0 322 591 20 18 Faks : 0 322 591 20 06 Fen İşleri : 0 322 591 20 25 Web Tasarım :Tasarımevi